Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Vedlegg III Ytelseserklæring

Nr.

1.Varetypens unike identifikasjonskode:

2.Tilsiktet bruksområde:

3.Produsent:

4. Autorisert representant:

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

6a.Harmoniseret produktstandard:

Teknisk(e) kontrollorgan:

6b. Europeisk bedømmelsesdokument:

Europeisk teknisk bedømmelse:

Teknisk bedømmelsesorgan:

Tekniske kontrollorgan:

7. Angitte ytelser:

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

[ Sted ]

[ dato ]

[ Navn ]

[ Underskrift ]

 • Veiledning til ytelseserklæringen

  1. GENERELT

  Disse retningslinjene skal veilede produsenter i forbindelse med utarbeidelse av ytelseserklæringen, som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 305/2011, ved hjelp av malen i dette vedlegg. Disse retningslinjene er ikke en del av de ytelseserklæringer, som produsentene skal utarbeide, og skal derfor ikke vedlegges ytelseserklæringer.

  Ved utarbeidelsen av ytelseserklæringer, skal produsenter:

  1. gjengi teksten og overskrifter i malen, som ikke er anført i parentes

  2. erstatte de blanke feltene og parentesene ved å fylle ut de nødvendige opplysninger.

  Byggevareprodusenter kan i ytelseserklæringer også inkludere en henvisning til det nettstedet, hvor kopi av ytelseserklæringen er tilgjengelig i overensstemmelse med artikkel 7(3) i forordning (EU) nr. 305/2011. Disse opplysningene kan inkluderes etter punkt 8 eller på et annet sted, hvor de ikke påvirker lesbarheten og tydeligheten av de obligatoriske opplysningene.

  2. FLEKSIBILITET

  Hvis de obligatoriske opplysningene, jf. artikkel 6 i forordning (EU) nr. 305/2011, anføres på en klar, utfyllende og sammenhengende måte, er det under utarbeidelsen av ytelseserklæringer mulig å:

  1. anvende en annen oppstilling enn i malen

  2. kombinere en rekke punkter i malen og fremstille dem samlet

  3. presentere punktene i malen i en annen rekkefølge eller ved å anvende flere tabeller

  4. utelate visse punkter i malen, som ikke er relevante for den byggevaren, som ytelseserklæringen gjelder for. Dette er for eksempel tilfelle, der ytelseserklæring kan basere seg enten på en harmonisert produktstandard eller en europeisk teknisk bedømmelse, som er utstedt for varen, hvorved det andre alternativet ikke lenger er relevant. Disse utelatelsene kan også vedrøre punkter om den autoriserte representant eller anvendelsen av den hensiktsmessige tekniske dokumentasjon og den spesifikke tekniske dokumentasjon.

  5. presentere disse punktene uten nummerering.

  Hvis en byggevareprodusent ønsker å utstede en kombinert ytelseserklæringen, som dekker forskjellige variasjoner av en produkttype, skal minst følgende opplysninger angis særskilt og klart for alle produkttypene: Ytelseserklæringens nummer, identifikasjonskoden i punkt 1 og den angitt ytelsen/de angitte ytelser under punkt 7.

  3. RETNINGSLINJER TIL UTFYLLELSE AV YTELSESERKLÆRINGEN

  Punkt i malen

  Instruks

  Ytelseserklæringens nummer

  Det er tale om ytelseserklærings referansenummer, jf. artikkel 9(2), i forordning (EU) nr. 305/2011.

  Valget av nummeret overlates produsenten.

  Dette nummer kan være det samme som varetypens unike identifikasjonskode, som er anført i punkt 1 i malen.

  Punkt 1

  Anfør varetypens unike identifikasjonskode, jf. artikkel 6(2), litra a), i forordning (EU) nr. 305/2011.

  I artikkel 9(2) i forordning (EU) nr. 305/2011 forbindes produsentens unike identifikasjonskode, som etterfølger CE-merkingen, sammen med varens produkttype og således med byggevarers ytelsesnivåer eller klasse som gjelder for byggevaren anført i ytelseserklæringen. For mottakere av byggevarer, især for sluttbrukerne, vil det være nødvendig å utvetydig kunne identifisere disse ytelsesnivåer eller -klasser for en bestemt vare. Derfor bør produsentene koble alle byggevarer, for hvilke det er utarbeidet en ytelseserklæring, sammen med den respektive produkttypen og en gitt sett ytelsesnivåer eller -klasser ved hjelp av den unike identifikasjonskoden, som også anvendes som referanse, jf. artikkel 6(2), litra a), i forordning (EU) nr. 305/2011.

  Punkt 2

  Anfør byggevarens tilsiktede bruksområde, eller eventuelt en liste over tilsiktede bruksområder som forutsatt av produsenten i overensstemmelse med den gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjonen.

  Punkt 3

  Anfør produsentens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11(5), i forordning (EU) nr. 305/2011.

  Punkt 4

  Dette punktet inkluderes og utfylles kun hvis det er utnevnt en autorisert representant. I så tilfelle anføres navn og kontaktadresse til den autoriserte representant, hvis mandat omfatter oppgavene i artikkel 12(2), i forordning (EU) nr. 305/2011.

  Punkt 5

  Anfør nummeret på det gjeldende system eller de gjeldende systemer til vurdering og kontroll av byggevarens ytelser, jf. vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011. Anvendes det flere systemer, skal de anføres alle her.

  Punkt 6a og 6b

   

  Da en produsent kan utarbeide en ytelseserklæring utelukkende på grunnlag av enten en harmonisert produktstandard eller en europeisk teknisk bedømmelse som er utstedt for byggevaren, bør disse to forskjellige situasjoner i punkt 6a og 6b behandles som alternativer, dvs. at kun én av dem kan anvendes i en gitt ytelseserklæring.

  I punkt 6a, dvs. når en ytelseserklæring er basert på en harmonisert produktstandard, anføres følgende:

  a)

  referansenummeret til den harmoniserte produktstandarden og dennes utstedelsesdato

  (datert referanse) og

  b)

  identifikasjonsnummeret på det/de tekniske kontrollorgan.

  Når navnet på det/de tekniske kontrollorgan anføres, er det viktig at betegnelsen anføres

  på originalspråket uten oversettelse til andre språk.

   

  I punkt 6b, dvs. når en ytelseserklæring er basert på en europeisk teknisk bedømmelse, som er utstedt for byggevaren, anføres følgende:

  a)

  nummeret på det europeiske bedømmelsesdokument og dets utstedelsesdato

  b)

  nummeret på den europeiske tekniske bedømmelse og dens utstedelsesdato

  c)

  navnet på det tekniske bedømmelsesorgan og

  d)

  identifikasjonsnummeret på det/de tekniske kontrollorgan.

  Punkt 7

   

   

  Under dette punktet skal ytelseserklæringen inneholde følgende:

  a)

  de vesentlige egenskaper som fastsatt i de harmoniserte tekniske spesifikasjonene for den eller de tilsiktede bruksområdene som anført i punkt 2, og

  b)

  for hver av de vesentlige egenskaper, de deklarerte ytelser, nivåer eller klasser eller

  en beskrivelse i forbindelse med denne egenskap eller for egenskaper, for hvilke det

  ikke deklareres noen ytelser, anvendes bokstavene ”NPD”(No Performance Determined

  — ingen ytelser angitt).

   

  I dette punktet kan det settes inn tabeller som inneholder forbindelser mellom de harmoniserte tekniske spesifikasjoner og de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelser som anvendes for hver vesentlige egenskaper til varen, og ytelser i forhold til hver av byggevarens vesentlige egenskaper.

  Ytelser må angis klart og tydelig. Ytelser kan således ikke beskrives i ytelseserklæringen utelukkende ved å inkludere en beregningsmetode, som skal anvendes av mottakere. Dessuten skal de ytelsesnivåene eller -klassene, som fremgår av referansedokumentene, gjengis i selve ytelseserklæringen og kan dermed ikke utrykkes utelukkende ved å inkludere henvisninger til disse dokumenter til ytelseserklæringen.

  Især for ytelser for byggevarens strukturelle atferd, kan disse imidlertid uttrykkes ved henvisning til den gjeldende produktdokumentasjonen eller strukturelle konstruksjonsberegninger. I så fall vedlegges de relevante dokumentene til ytelseserklæringen.

  Punkt 8

   

  Dette punkt tas med i en ytelseserklæring, dersom der er anvendt spesifikk teknisk dokumentasjon og/eller hensiktsmessig teknisk dokumentasjon i overensstemmelse med artikkel 36-38 i forordning (EU) nr. 305/2011 med henblikk på å angi de kravene som byggevaren oppfyller.

  I så fall skal ytelseserklæring under dette punktet inneholde følgende:

  a)

  referansenummeret til den spesifikke og/eller relevante tekniske dokumentasjon, som er anvendt, og

  b)

  de krav, som varen oppfyller.

  Underskrift

  Utfyll plassen i parentes med de ønskede opplysninger og underskriften.