Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

IV Løfteinnretning og varmtvannskjel

§ 17. Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel

Bestemmelsen gjelder for varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel og som har en effekt på mellom 4 kW og 400 kW innfyrt effekt. Bestemmelsen gjelder ikke for kjeler som kan bruke forskjellige typer brensel.

Varmtvannskjel skal ha samsvarserklæring eller EU-typegodkjenning som omfatter kjelens energieffektivitet. Typegodkjenningen skal være utført av et teknisk kontrollorgan og vurderes direkte mot de sikkerhetskrav som er beskrevet i direktiv som gjelder for det aktuelle produktet.

Typeprøving og vurdering utføres i henhold til regler gitt i eller i medhold av henholdsvis

a) direktiv 92/42/EØF om varmtvannskjeler

b) direktiv 90/396/EØF om gassinstallasjoner

c) direktiv 93/68/EØF om koordinering av regler om CE-merking.