Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

IV Løfteinnretning og varmtvannskjel

§ 18. CE-merking av løfteinnretninger og varmtvannskjeler

Et CE-merke viser at et produkt tilfredsstiller en teknisk spesifikasjon. Med teknisk spesifikasjon i denne bestemmelse menes harmoniserte produktstandarder for løfteinnretninger og varmtvannskjel som bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende eller nasjonale tekniske spesifikasjoner som er ansett å være i samsvar med de grunnleggende krav og som er bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende.

Følgende produkter skal påføres CE-merke som angitt i gjeldende direktiver for produktene:

a. løfteinnretning som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Maskindirektivet

b. varmtvannskjel som er i samsvar med krav angitt i direktivet om varmtvannskjeler CE-merket skal påføres produktet av produsent eller dennes representant. CE-merket skal bestå av bokstavene CE i følgende grafiske utforming:

CE-merket slik det skal utformes grafisk

 

Dersom CE-merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik de framgår av modellen ovenfor overholdes.

CE-merkingen skal omfatte krav angitt i gjeldende direktiv for produktet og kan være

a) identifikasjonsnummeret for det organ som har deltatt i produksjonskontrollfasen

b) produsentens navn eller identifikasjonsmerke

c) de to siste sifrene i det året da merkingen ble påført og om nødvendig produktsertifikatets nummer

d) deklarerte produktegenskaper, klassifisering og lignende som angitt i direktiv for produktet.

De ulike delene som CE-merket består av, skal så langt som mulig ha samme høyde og ikke være under 5 mm.

Opplysninger som er nødvendige ut fra et sikkerhetssynspunkt skal være på norsk.

Endringshistorikk § 18

  • 20.04.16 Forskriftens § 16 og § 18 endret. Veiledningsteksten til de to paragrafene også endret.