Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

V Fellesbestemmelser

§ 24. Overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse

 • Veiledning til tredje ledd

  Høyere overtredelsesgebyr kan ilegges ved alvorlige overtredelser. Overtredelsesgebyr kan imidlertid uansett ikke overstige kr. 200 000 for samme handling enten den medfører én eller flere overtredelser.

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 29-7c inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av denne forskriften.

 • Veiledning til første ledd

  Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som ilegges ved fortsettlig eller uaktsomt overtredelse av forskriftsbestemmelser om produktdokumentasjon. Overtredelsesgebyr ilegges ved overtredelser av forskriften der overtrederen har handlet med fortsett (dvs. at den som utfører en handling gjør det bevisst) eller uaktsomt (dvs. å opptre uforsiktig eller uforsvarlig).


  Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til overtredelsen. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for samme overtredelse må disse samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte. Overtredelsesgebyr skal innbetales innen fire uker etter vedtaket om overtredelsgebyr, med mindre direktoratet setter en lengre frist.

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 for mindre avvik og inntil kr 100 000 for vesentlige avvik.

 • Veiledning til annet ledd

  Direktoratet for byggkvalitet kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr. 50.000 for mindre avvik og inntil kr. 100.000. for vesentlige avvik. Mindre avvik vil som regel omfatte mangler i produktdokumentasjon som er av liten betydning (for eksempel dersom det mangler identifikasjon av det tekniske kontrollorganet som har utført tredjepartsvurderinger) . Vesentlig mangel på den tekniske dokumentasjonen til produkter til byggverk eller mangel på tredjepartsvurdering det det krav på slik, vil derimot utgjør et vesentlig avvik.