Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

V Fellesbestemmelser

§ 24. Overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 29-7c inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av denne forskriften.

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 for mindre avvik og inntil kr 100 000 for vesentlige avvik.