Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

V Fellesbestemmelser

§ 25. Utmåling av overtredelsesgebyr

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan tilsynsmyndigheten legge vekt på:

a) Hvor alvorlig overtredelsen er

b) Om eventuelt pålegg gitt med hjemmel i denne forskriftens § 23 er fulgt

c) Om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr

d) Om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst

e) Om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt

f) Om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.