Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

18. Importører og distributører som omsetter byggevarer under sitt eget navn eller varemerke eller som endrer byggevarer

Det er viktig å være klar over at importører/distributører anses som produsent dersom de markedsfører byggevarer under sitt eget navn eller varemerke, eller når de endrer en byggevare som allerede er markedsført på en slik måte at det kan påvirke byggevarens ytelser.

Dette har viktige konsekvenser for importører/distributører, med tanke på både produktdokumentasjonen og den tekniske dokumentasjonen.

Det betyr at importører/distributører må ha produktdokumentasjonen (CE-merking og ytelseserklæring) i sitt eget navn/varemerke.

Importører /distributører får i tillegg noen forpliktelser i forhold til den tekniske dokumentasjonen. De må sikre at produsent har gjennomført oppgaver som byggevareforordningen pålegger ham, og som er nærmere beskrevet i systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser. I tillegg må importører sikre at tredjepartsvurderingene fra tekniske kontrollorgan er gjennomført. Det betyr i praksis at:

  1. For byggevarer som ligger i system 3 (testlaboratorium) må importører sikre at et teknisk kontrollorgan har gjennomført tredjepartsvurdering av byggevarens ytelser.

  2. For system 2 + (sertifisering av produksjonskontroll i fabrikk), må importører sikre at et teknisk kontrollorgan har sertifisert produsentens produksjonskontroll i fabrikk og ha fastsatt produktets ytelser.

  3. For system 1 og 1 + (produktsertifisering), må importører ha et produktsertifikat i sitt eget navn/varemerke.

Henvisninger