Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

19. Forenklede fremgangsmåter for svært små foretak

Byggevareforordningen tar høyde for å forenkle fremgangsmåter for små og mellomstore foretak med hensyn til utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen.

Hvilke foretak som er å anse som svært små er definert av EU-Kommisjonen, se henvisning nedenfor. Svært små foretak er bedrifter som har ikke mer enn 10 ansatte, og en omsetning på under 2 millioner EURO. Begge vilkårene må være oppfylt for å kunne anses som et svært lite foretak.

Byggevareforordningen fastsetter to ulike fremgangsmåter for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen.

Den ene fremgangsmåten gjelder for svært små foretak som fremstiller byggevarer som omfattes av en harmonisert standard, og som faller inn under enten system 3 eller system 4 (for vurdering og verifikasjon av ytelser). For disse byggevarene kan svært små foretak erstatte fastsettelse av produkttypen på grunnlag av typeprøving ved å bruke andre metoder enn metodene beskrevet i relevante harmoniserte produktstandarder.

Svært små foretak kan også behandle byggevarer som faller under system 3 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, i samsvar med bestemmelsene for system 4, dvs. uten at et teknisk kontrollorgan har foretatt en innledende typeprøving med tanke på å fastsette produkttypen.

Dersom svært små foretak bruker disse forenklede framgangsmåtene, skal vedkommende vise at byggevaren oppfyller byggevareforordningens krav med hjelp av en spesifikk teknisk dokumentasjon. Det er ikke definert i byggevareforordningen hva som menes med spesifikk teknisk dokumentasjon, og byggevareforordningen gir ikke noe format for denne spesifikke tekniske dokumentasjonen. Det er opp til produsent hvordan han vil utarbeide denne dokumentasjonen. Imidlertid er det et krav om at den spesifikke tekniske dokumentasjonen skal vise at framgangsmåtene som er brukt tilsvarer framgangsmåtene fastsatt i de harmoniserte standarder.

Henvisninger