Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

3. Grunnleggende krav til byggverk

Siden byggevarer inngår permanent i byggverk, vurderes byggevarene opp mot såkalte grunnleggende krav til byggverk. De grunnleggende kravene skal sikre at byggverk i sin helhet og sine ulike deler er egnet for sin tilsiktede bruk, særlig med hensyn til menneskers helse og sikkerhet gjennom hele byggverkets livssyklus. Byggverk skal oppfylle følgende grunnleggende krav (forordningen vedlegg I)

  1. mekanisk motstandsevne og stabilitet

  2. brannsikring

  3. hygiene, helse og miljø

  4. sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk,

  5. vern mot støy

  6. energiøkonomisering og varmeisolering

  7. bærekraftig bruk av naturressurser (nytt grunnleggende krav).

De grunnleggende kravene skal legges til grunn for utarbeidelse av harmoniserte tekniske spesifikasjoner, dvs. harmoniserte produktstandarder og europeiske bedømmelsesdokumenter.

Byggevareforordningen innfører et nytt grunnleggende krav til byggverk: bærekraftig bruk av naturressurser. Byggverk skal konstrueres, oppføres og rives på slik måte at bruken av naturressurser er bærekraftig og særlig sikre

  1. at byggverk og materialer kan brukes på nytt eller gjenvinnes etter rivning,

  2. byggverkets bestandighet

  3. bruk av miljøvennlige materialer i byggverk.

De harmoniserte tekniske spesifikasjonene må revideres for å kunne ta hensyn til dette nye grunnleggende kravet. Frem til dette er gjort er det ikke aktuelt for produsentene å ta hensyn til det syvende grunnleggende kravet.

Henvisninger